51 רפסמ ןותיע
1 'סמ הבתכ

"?ילארשי םע-דוקיר" תמאב הז המ

ןנור ןד 'רד

הבוגתהש הווקמ ינא ,"םידקור"ב ירמאמל רשא ןב דוד לש ותבוגתל יתחמש
תעפותב ןנובתהלו רהרהל ,אעמק רוצעל םידקור וררועי ,הבוגתל תובוגתהו
ןויד ררועל חילצנש הווקמ ינא .תדחוימ תמאב איהש ,"םילארשי םע-ידוקיר"
תא וארקש הלאש הווקמ םג ינא ."תילארשי תשרומכ םעה ידוקיר" דיתע אשונב
הצור והשימש וא ,ך"נתה ימיב ומכ םירכיאו םיעור ונאש םהמ וניבה אל ירמאמ
.הלא םימיל רוזחל

?םילארשי םע ידוקיר רידגהל רשפא םאה

לש הרדגההש רמול רשפא ,תילארשיה תונמאה לע תרפע ןועדג ירבד לע הזארפראפב
תלאשב ןוידה ?"םילארשי םע ידוקיר םהמ" הלאשה י"ע איה םילארשיה םעה ידוקיר
;תובושת בישהל וא תורדגה גיצהל אב וניא ,ונלש םעה ידוקיר לש "םתוילארשי"
תא ררבל אב אוה ,ראשה ןיב ;הבשחמ ררועל דעונ אוה ,תולאש לואשל אב אוה
;דיתעו רבע ןיב ,תואיצמ ןיבו םילמס ןיב ,לשמנו לשמ ןיב רשקה לש ותוהמ
.תוברת יאשונב ןוידה ירקיעמ ,ללכ ךרדב םהש םיאשונ

ידוקיר .תורגסמ םהל עובקלו םילארשיה םעה ידוקיר תא רידגהל רמייתמ ינניא
לוכי שדח בוט דוקיר לכ יכ םרידגהל רשפא יא ,תיתונמא הריצי לכ ומכ ,םעה
ידוקירמ דיתעב ראשיי המ םג תעדל םילוכי ונניא .םע-ידוקיר םהמ שדחמ רידגהל
ירחא ראשייש המ לכ איה תונמאה"ש רמאנ רבכ ,םויה לש תונמאה תוריצימ וא םעה
."חכשיי לכהש

םג לבא ,ילארשי םע-דוקיר אוה ילארשי ידי לע רצונה דוקיר לכש םינעוטה שי
אל םירצוי י"ע םירצונה םידוקיר םאה הלאשה התלע ןמזמ רבכ ;תיתייעב וז הרדגה
םאה ,םהיצאצ י"ע וא םילארשי םעפ ויהש תורחא תונידמ יחרזא י"ע וא םילארשי
;אל םימעפלו ןכ םימעפל ,תונוכנה תובושתה בור ומכ איה הבושתה ?םיילארשי םה
ראשיהל בייח דימת הבושתה ירחא םגו תוטלחומ תובושת ןיא תולאשה בורל יכ
המ ?םידוקירה לש חורה המ היולת ?ילארשי אוה דוקירה םאה הלאשל הבושתה .קפסה
?םהלש ןונגסה המ ?ורבוח םיריש הזיא יפל ?םהלש יתוברתה עקרה המ ,?םיאטבמ םה
.דועו ?םהילא םידקורה לש סחיה המ

יוושכע רולקלופ - םילארשיה םעה ידוקיר

תיגולופורתנא הניחבמ ,םילארשיה םעה ידוקיר יכ התייה ירמאמב יתנעט
לש הז םוחית םג ,לבא .םדוחיי םג תאזבו "יוושכע רולקלופ" םה ,תיגולויצוס
םירצוי לש תויממע תושרומ תרבעה ורקיע "רולקלופ" יכ יתייעב אוה "תויוושכע"
תררועמ םידוקירה לש םתריצי לש העפותה םצע לבא .רודל רודמ םיימינונא כ"דב
לש בלשב ןיידע ,"טנמירפסקא" ןיידע םה םילארשיה םעה ידוקיר .ןיינעו תונרקס
.רתוי דוע ןרקסמ םדיתעב ןוידה ןכלו תווהתה

תילארשי תוברת תריצי ךילהתמ קלחכ םעה ידוקיר

תוליעפכ ילארשי םע-דוקיר רידגהל רשא ןב דוד לש ונויסינל יתכרעה לכ םע
,ו"כו ינרדומ יתעונת ןווג םהל שישו האנה לש תוליעפ וזש ,תיבוריא תינפוג
.תקפסמ אל הרדגה וזש בשוח ינא

לש ךילהתמ קלח םנה םילארשיה םעה ידוקיר ,רבעה יבגל חוכיו ןיא ,יתעדל
לש תומלידה םע דדומתהל האבש תוברת .םיילארשי םילמס םע תילארשי תוברת תריצי
םע דחיו םעה תודחא ;ךדיאמ הייונישו דחמ תידוהיה תרוסמה תויכשמה :ונמויק
יטקלאידה סחיהמ תועבונה תומלידה ןכו תיגולואידיאה ,תיתדעה תונושל יוטיב הז
תוברת" ,תמיוסמ הדימב ,וויה םילארשיה םעה ידוקיר .תואיצמה ןיבו ןוזחה ןיב
תועונת ,רפסה יתב ,םייבושיי - םיינוגרא םילכב הצפוהש ,"םעטמ תילארשי
תילארשיה תוברתה תריצי יכ וצפוהו וחתופ םה ,ו"כו תיללכה תורדתסהה ,רעונה
ותוהז תיינבו ידוהיה םעה לש היצזילמרונה ךילהתב תימואל הרטמ התוויה
.תילארשיה

אלו םידיסח אל ,המדא ידבוע אלו םיעור אל ונחנא" :רשא ןב דוד לש הבוגתה
תונשב ורצונש םידוקירהש קיפסמ יתרהבה אל ילוא יכ הלגמ ,"ו"כו םינמית
ידי לע כ"דב םה םג ורצונ אל ,הנידמה םוקל םינושארה םירושעבו םיעבראה
םיכרוד" אלו "םיבגוי" אלו םיעור ויה אל םידקורהו םירצויה ."םירכיאו םיעור"
.םידוקירבש םילמסה םה הלא היה בושחש המ ,ו"כו "תומולא ימלאמ" וא "תגב
;הערמב העור רשאמ רתוי אוה ,תידוהיה תרוסמהו תינויצה הסיפתב ,העורה
,המדאל הרזח לש תויועמשמ ואטבש םילמסה תא קימעהלו קזחל ידכ ואב םידוקירה
תואמצעל ףתושמ הנכמ ך"נתב שופיח ,חרזמה לש תוברקתה ,תיביטקודורפ הדובע
,םילמס ןה תורוצ ,םילמס ןה ,לשמל ,םילמ .םילמסמ תבכרומ ללכב תוברת .דועו
םיעור ידוקיר םידקור םירחא םימעב םג .םילמס י"ע יוטיבל םיאב תוגהנתה יסופד
לש תוקבד תובהלתהב םידקור םיברעה ;םיעור םניא םידקורהו םינש תואמ ינפלמ
,םניא םה םגו - האובתה תחימצ ושיחי םהיתועיקרש ונמזב ונימאהש ,המדא ידבוע
!התוא םיבהואו התוא םידבכמ ,םתשרומ םע םיהדזמ םה לבא ,המדא ידבוע ,םבור

םע ,תילארשיה תוהזה םע ,תויועמשמהו םיכרעה םע איה הרבחכ םויה ונלש היעבה
,ןכלו םידוקירה לע םג הכילשמ איהו ,םיימואלה םידעיה םעו םייתרבחה םיסחיה
."תוילארשיה" לש םילמסה לע רתוול אלו רומשל ךירצש יתעד ,בגא

"תוילארשיה" רוערע ךילהת

שפותה ךילהתהמ תעפשומ ,תעדמ אלש ילוא ,רשא ןב דוד לש ותבוגת יכ יל הארנ
.תילארשי תוברת רוציל ןויסינה תא ,"תוילארשיה" תא רערעל ,וישכע הצואת
תשרומל הרזח המוקמב עיצהל אב תוילארשיה לש תוימיטיגלה רוערע
תוילסרבינוא ןיפוליחל וא ,דחמ תואטגב הלוגב רקיעב החתפתהש ,תיתדה-תידוהיה
יתעדל ;ךדיאמ - תורחא תויוברת ינפב תולטבתהו יוקיח ךות ,אוהש לכ דוחיי אלל
ןיבש ,תוברת .התובכרומו היתויעב לכ םע ,ץראב תרצונו תכלוה תילארשיה תוברתה
,הקיסומה הרישה ,תורפסה תוריצי ,םוי-םוי תפשכ תירבעה הפשה שודיח היגשיה
לש רתויב םיפיה םיגשיההמ איה - דועו םעה ידוקיר ,םעה-יריש ,לוסיפה רויצה
.ינויצה לעפמה

תא תדבאמ תילארשיה הרבחהש ןוכנ ;רבעב ויה רשאמ םירחא םויה םיאנתהש ןוכנ
תורטמה ,םירחא םירישהש ןוכנ .הקורפל םילעופה תוחוכ הב םימייקו התודיכל
לש יוטיב רחא שופיחה ,םויה םג ,אוה םעה ידוקיר לש דוחייה לבא ו"כו תורחא
.תילארשיה תוברתה תשרומל םהלש רשקב אוה םדוחיי ,תוילארשי

םעה ידוקירב "ןונגס" לש תוחתפתה

םקלחש ףא לעש "ןונגס" לש םיביכרמ ורצונ םילארשיה םעה ידוקירב - וזמ הרתי
ןונגס .ותוהזל רשפאש ונלשמ והשמ םהב שי תאז לכב ,םירחא םימע ידוקירמ וחקלנ
,"וה - והה ידוקיר" ותוא םתונכב םינשה ךשמב ול גועלל וסינ םיטעמ אלש
םגו ומלענ םירקבמה .דועו "םייטסינורכנא םידוקיר" ,"גוז ינב שופיחל תומוקמ"
ידוקיר לש ילארשיה םנונגס לע רומשל ונילע הבוח .םיכשמנ םידוקירהו ומלאנ
עבצא" תועונת תא ,"ינמיתה דעצה" תא ןייצל רשפא ןונגסה תרגסמב .וחתפלו םעה
םימייק הלא לכ .ןמית ידוהי לש םייתרוסמ םידוקיר לש תועפשהה תאו "הדרצ
תודעצ .םינמית ונלוכ אלש תורמל ,תאזו ;םויה םג םירצונה םידוקירהמ םיברב
תוחוקלה-תועיקרו םייפתכ תועונת ,"העינ העיספ" ,"ףוליח לוכיש" ידעצ ומכ
בור תא םינייפאמ םייחה-תחמש ,"ללחה שוביכ" ,הצירה ,הריהמה העונתה ;תוקבדהמ
ידיסחה לגעמה תעונתמ םיעפשומ םישדחו םינשי םיצופנ םידוקיר ;םידוקירה
ןוגינ" ,"שפנ דידי" ומכ םידוקיר .םילימב םגו םירישב םג ,תידיסחה הריוואהמו
םה ,דועו "רמז ילכ" ,"יסוי לש ונוגינ" ,"רמתכ קידצ" ,"הרדח הרוה" ,"קיתע
.םעה ידוקיר לש לזרבה ןאצ יסכנמ

תאז לכב שי ,םעפ היהש הממ הנוש םויה רוזיחהש ףא לע ,תוגוזה ידוקירב
תועונת ,ןיעה רשקב ,הדימעה תורוצב ראשה ןיבו םינושארה םידוקירל ןוימד
םידוקירהמ םיבאוש ,דועו הלא לכ ,גוזה ינב לש םיפתושמה םיבוביסה ,םיידיה
םניאש םינייפאמ - םיחתפתמו םיכלוהה םהלשמ םינייפאמ םג םהל שיו םינושארה
.ו"כו הקרוזמ ,הקשובורוק אל וליפאו וגנט ,סלאו ,הקלופ

םידוקירה םע רצונ ןסיסבש םילארשיה םינייפאמה םה ןונגסה תא "השועש" המ
םג ,תועונתה םג ,תורוצה םג ,םינכתה םג םה "ןונגסה" לע עיפשמש המ ;םינושארה
.ילארשי ירוקמ והשמ רוציל ןוצרה םגו םינחלהו םירישה

םילארשי םע ידוקיר דוקרל ץראבו םלועב םיבהוא עודמ

םושמ םילארשי םע ידוקיר םיבהוא םלועבו ץראבש רשא ןב דוד לש רבסהה
- םידעצבש תוירוקמהו ןווגה םושמ ,(!170 קפודל עיגהל) םהלש יבוריאה ןייפאמה
רצומ" םהו דוחיי םעה ידוקירל שיש ןייצמ רשא ןב דוד םג .קפסמ רבסה וניא
רחא שופיחה אל םא דוחייה והמ .ו"כו "םיענ רגתא .עיתפמ ינשדח יטנתוא ילארשי
תואצמה קר וא תיבוריא תוליעפ קר ויה םעה ידוקיר וליא ."תוילארשיה"
ידוקיר ,ויהי אלש הווקמ ינאו םניא םעה ידוקיר .םימלענ ויה םה תויתעונת
.ילארשי ןייפאמ לכ םהל ןיאש וקסיד

לוכי רבסהה .קדבנ אל םלועב םילארשי םע ידוקיר לש תוירלופופה לש אשונה
םהל םירשפאמ םירישהו םעה ידוקירו םידוהי םניה םידקורהמ םיברש תויהל
ןיבמ םיבר .תדהו תסנכה-תיב ךרד אקווד אלו תוילארשיה ךרד םתודהי םע תוהדזהל
סחיה םג ןכלו םידוהי םה םג ב"הראב רקיעבו םלועב םימע ידוקיר םידקורה
םידוקירהש םג ןוכנ .תילארשי הריוואב שוחל ןוצרהו ונלש םעה ידוקירל דחוימה
םגו תוירוקמ תועונתב םירישע ,םייוושכע ,םינווגמ םהש ינפמ םיכשומ ונלש
ןווגהשו םע יריש קיפסמ ןיאש םויה היעבה - םיינוגדח םניאו םיפי םבור םירישה
.םצמטצמ םהב

םע ידוקיר תמאב םהש םע ידוקיר

ןטק רפסמ םימיאתמ םע-ידוקיר לש תורדגהלש ירבד וררועש תודגנתהל עדומ ינא
םניא םהו םיגוחב תופתתשה אלל םג םדקרל רשפאש ,ללכה תלחנל וכפהש םידוקיר לש
ארקיהל םילוכי םע-ידוקיר .תודקרהבו םיגוחב םידקורה י"ע קר םידקרנ
החמש לש תויונמדזה ינימ לכב ינטנופס ןפואב םידקרינ םה םא קר "םע-ידוקיר"
םישנא רתוי םידקור ץראב .םירחא םימעב םג ןוכנ בגא הז ;תיתחפשמו תיממע
םצמוצמ רפסמ שי וז הרדגה יפ לע .םלועב רחא םוקמ לכב רשאמ םידוקיר רתויו
,הנש 100 דועב ודקרי םידוקיר הזיא .םע-ידוקירל םויה רבכ וכפהש םידוקיר לש
.דחא ףאל הבושת ןיא ,םילארשי םע-ידוקיר ויהי ללכב םא

םגו לארשיב הריצי הברה היהת ,חתפתהל ךישמת תילארשיה תוברתה ,יתעדל
יוטיבל םהל םיקוקז ונא יכ ,ילארשיה םדוחיי לע ורמשיי םירישהו םעה ידוקיר
םגו םינשיה םידוקירהמ םג ויהי וראשייש םידוקירה ןיבו .ונלש תוילארשיה
לש תויוכיאב הנחבאו בוט םעט םידקורה לצא חתפל ךירצ הרקי הזש ידכ .םישדחהמ
.םינחלה לשו םירישה לש ,םידוקירה

םירחבנ םידוקיר תמישר

לע התלעוה ,םירחבנ םע-ידוקיר 100 לש המישר ןיכהל רשא ןב דוד לש העצהה
תודעו יכ יתנבה רבד לש ודוסיב ךא ;םעה ידוקיר תדעוב הנש 30 ינפל רבכ ידי
םהש יתנייצש םידוקיר 20 םג .תוברתה ינכתבו הריציב ברעתהל תולוכי ןניא
חוטב טעמכ ינא ,אמגודל ,"םימ-םימ" יכ םא ,ומלעייו ןכתי - תמאב םע-ידוקיר
.דועו "רמתכ קידצ" ,"יד יתבהא אל" ,"אב ברע" םג ילוא .ראשייש

לש םמויק תוכז תא עבקי דבלב "גניטירה"ש העצהה יכ ריהבהל הצור ינא
תשרומל רשק לש ,תוירוקמ לש ,תוכיא לש םיביכרמ שי .תועט איה םידוקירה
רומשל ,םתוא שוחל םיבייח םידקורו םידיקרמש ,ץראב וחתפתהש םיכרעלו תילארשיה
לצא רוציל םילוכי םידיקרמו םיכירדמ ,להק תעד יבצעמ .םתוא חתפל םהילע
תינרוצ ,תילקיזומ ,תיתעונת תוכיא לש ביכרמ םהל שיש םידוקירמ האנה םידקור
םה םא וליפא ,םתוכיאבו םידוקירה תמרב הדירי .עיפשהל ךכבו ,תינכתו
.ךורא חווטל םתודרשיהב עוגפל הלוכי ,םיוסמ עגרב םיירלופופ

םויסל

םעה ידוקיר" אשונב בחר ןויד לש החיתפל אלא ,ומוכיסל אלו ןאכ ןוידה םויסל
דוקרל םדא בייח" בלסרבמ יברה לש הפיה טפשמב שמתשהל רשפא ,"תילארשי תשרומכ
םידקורה לש האנהה הבושח ונייהד - "הבשחמב םאו השעמב םא דחא דוקיר םוי לכ
.בושחל הז בושח תוחפ אל לבא העונתה תחמשו

עודמ" לאוש ינא ולאו "עודמ" לאושו םירבד האור םדא" :םעפ רמא ואש דרנרב
םה םילארשיה םעה ידוקיר .ירשפאש ןימאהלו דיתעל סחייתהל שי ךכ ,"אל
איה םהבש "הנינפה" .הילע רומשל בושח ןייטשגרב האל םעפ הרמאש יפכ ,"הנינפ"
םע רשקב .התוהז תשפחמו תרצונו תכלוהה תילארשיה תוברתל - תוילארשיל יוטיבה
.וז תוהז לש היתויעבו התובכרומ לכ םע - דיתעה םעו הווהה םע ,רבעה

?היהת המו וז תוברת יהמ .דיתעה איה יכ תחתפתמו הכישממ תילארשיה תוברתה
חונל עגרל ורצעיש םידקורהש הווקמ ינא .תעדל ןיא - ?םלעת וא םייקתת םאה
םגו הירצות םהש םידוקירבו וז תוברתב ורהרהי ,הקדל תומיעפ 170 לש קפודהמ
.רתוי ונהיי םג ילוא זאו ,היביכרמ

דומעה שארל הרזח
51 רפסמ םידקור
rok_51.jpg

תמאב הז המ .1
"?ילארשי םע-דוקיר"
ןוששב םימ םתבאשו .2
!?שדחה ךלמה יחי .3